ผู้ช่วยสัตวแพทย์
นางสาวชณิชา จิตร์พลชนะ (แอมมี่)

นางสาวชณิชา จิตร์พลชนะ (แอมมี่)

เจ้าหน้าที่ห้องยาทางสัตวแพทย์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาสัตวศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันจันทร์, ศุกร์, อาทิตย์ : 08.00 - 17.00 น. 
วันพุธ : 23.30 - 08.30 น. 
วันพฤหัส, เสาร์ : 15.00 - 00.00 น.

นายณรงค์เดช รุจิระกุล (อาร์ท)

นายณรงค์เดช รุจิระกุล (อาร์ท)

เจ้าหน้าที่ห้องยาทางสัตวแพทย์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาสัตวศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันจันทร์, พุธ, ศุกร์ : 15.00 - 00.00 น. 
วันอังคาร, เสาร์ : 08.00 - 17.00 น. 
วันอาทิตย์ : 23.30 - 00.00 น.
นางสาวภาวิดา ชาวงษ์ศรี (ดา)

นางสาวภาวิดา ชาวงษ์ศรี (ดา)

เจ้าหน้าที่ห้องยาทางสัตวแพทย์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันจันทร์, ศุกร์ : 23.30 - 08.30 น. 
วันอังคาร, อาทิตย์ : 15.00 - 00.00 น. 
วันพุธ, พฤหัสบดี : 08.00 - 17.00 น. 

นางสาวณัฐนรี หงษ์วิไล (ตุ๊ก)

นางสาวณัฐนรี หงษ์วิไล (ตุ๊ก)

เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานบริการลูกค้า

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาจิตวิทยา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันอังคาร : 23.30 - 08.30 น. 
วันพุธ : 15.00 - 00.00 น. 
วันพุฤหัสบดี : 08.00 - 17.00 น.
วันศุกร์ : 13.00 - 22.00 น.

นายสัญญา นงนุช (บอล)

นายสัญญา นงนุช (บอล)

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วันจันทร์, อังคาร : 23.30 - 08.30 น. 
วันพุธ, พฤหัสบดี : 15.00 - 0.00 น. 
วันเสาร์ : 08.00 - 17.00 น.
นางสาวพัชรี ทองพันธุ์ (มด)

นางสาวพัชรี ทองพันธุ์ (มด)

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง

วันจันทร์, อังคาร, พุธ : 08.00-17.00 น.
วันศุกร์, เสาร์, อาทิตย์ : 08.00 - 17.00 น.
นางสาวสุรีย์รัตน์ วอทอง (แก้ว)

นางสาวสุรีย์รัตน์ วอทอง (แก้ว)

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชา การจัดการสัตว์ป่าและทุ่งหญ้า
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันจันทร์, อังคาร, พุธ : 15.00 - 00.00 น. 
วันพฤหัสบดี : 08.00 - 17.00 น. 
วันเสาร์, อาทิตย์ : 23.30 - 08.30 น.
นางสาวนิพรรษา อินทร์แสง (เหมียว)

นางสาวนิพรรษา อินทร์แสง (เหมียว)

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันจันทร์, อังคาร, ศุกร์ : 15.00 - 00.00 น. 
วันพุธ, พฤหัสบดี : 23.30 - 00.00 น. 
วันอาทิตย์ : 08.00 - 17.00 น. 

นายปวริศ หยกรัตนศักดิ์ (วี่)

นายปวริศ หยกรัตนศักดิ์ (วี่)

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาสัตวศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร

วันจันทร์, ศุกร์, อาทิตย์ : 15.00 - 00.00 น. 
วันอังคาร, พุธ, เสาร์ : 08.00 - 17.00 น.
นางสาวเจนจิรา โคตรสุวรรณ์ (ปลา)

นางสาวเจนจิรา โคตรสุวรรณ์ (ปลา)

ผู้ช่วยสัตวแพทย์ (Groomnig)

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาสัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

วันจันทร์, พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์ : 10.00 - 19.00 น. 
วันเสาร์, อาทิตย์ : 09.00 - 19.00 น. 

นายณัฐคเณศ จตุฤทธิรณ (ณัฐ)

นายณัฐคเณศ จตุฤทธิรณ (ณัฐ)

ผู้ช่วยพยาบาลสัตว์

อบรมผู้ช่วยพยาบาลทางสัตวแพทย์  2556

วันอังคาร, ศุกร์, เสาร์ : 08.00 - 17.00 น. 
วันพุธ, พฤหัสบดี, อาทิตย์ : 15.00 - 00.00 น.