ผู้ช่วยสัตวแพทย์
นายณรงค์เดช  รุจิระกุล  (อาร์ท)

นายณรงค์เดช รุจิระกุล (อาร์ท)

เจ้าหน้าที่ห้องยาทางสัตวแพทย์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาสัตวศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันอังคาร : 23.30 - 08.30 น. 
วันพุธ, พฤหัสบดี : 15.00 - 00.00 น. 
วันศุกร์, เสาร์ : 08.30 - 17.00 น.
นางสาวโยษิตา สุขรอบ (แอ๋ม)

นางสาวโยษิตา สุขรอบ (แอ๋ม)

เจ้าหน้าที่ห้องยาทางสัตวแพทย์

วิทยาศาสตร์บัณทิต (วท.บ.) สาขาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์
มหาวิทยาลัยรังสิต

วันจันทร์, อังคาร : 13.00 - 22.00 น.
วันพุธ : 08.00 - 17.00 น.
วันพฤหัสบดี, ศุกร์, อาทิตย์ : 13.00 - 22.00 น.
นายสัญญา  นงนุช (บอล)

นายสัญญา นงนุช (บอล)

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ตารางเวรอยู่ระหว่างเปลี่ยนแปลง
นางสาวยุภาพร นนเสนา  (ยุ)

นางสาวยุภาพร นนเสนา (ยุ)

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

วิทยาศาสตร์บัณทิต (วท.บ.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

วันจันทร์, อังคาร,พุธ : 08.00 - 17.00 น.
วันศุกร์ : 23.30 - 08.30 น.
วันเสาร์, อาทิตย์ : 15.00 - 00.00 น.
นางสาวเบญจวรรณ แพงโคตร (อ๋อ)

นางสาวเบญจวรรณ แพงโคตร (อ๋อ)

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

วิทยาศาสตร์บัณทิต (วท.บ.) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (เชียงใหม่)

วันจันทร์, อังคาร : 23.30 - 08.30 น.
วันพุธ, พฤหัสบดี : 15.00 - 24.00 น.
ศุกร์, อาทิตย์ : 08.00 - 17.00 น.
นางสาววิลาสินี  ประทีปเสน (กวาง)

นางสาววิลาสินี ประทีปเสน (กวาง)

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

วิทยาศาสตร์บัณทิต (วท.บ.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

วันจันทร์, ศุกร์ : 15.00 - 00.00 น.
วันพุธ, พฤหัสบดี : 23.30 - 08.30 น.
วันเสาร์, อาทิตย์ : 08.00 - 17.00 น.
นายวรศิลป์ บุญเปี่ยม (ป๊อบ)

นายวรศิลป์ บุญเปี่ยม (ป๊อบ)

ผู้ช่วยพยาบาลสัตว์

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดอนเมืองจาตุรจินดา

วันจันทร์ : 08.00 - 17.00 น.
วันพุธ, พฤหัสบดี : 23.30 - 08.30 น.
วันศุกร์ : 15.00 - 24.00 น.
วันเสาร์ : 12.00 - 21.00 น.
วันอาทิตย์ : 13.00 - 22.00 น.
นายอกนิษฐ์ ช่างสาน  (ฟีฟ่า)

นายอกนิษฐ์ ช่างสาน (ฟีฟ่า)

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

วิทยาศาสตร์บัณทิต (วท.บ.) สาขาการพยาบาลสัตว์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันอาทิตย์, จันทร์ : 23.30 - 08.30 น.
วันอังคาร, เสาร์ : 15.00 - 00.00 น.
วันพุธ, พฤหัสบดี : 08.00 - 17.00 น.
นางสาวอมรา ศรีดวม (อัม)

นางสาวอมรา ศรีดวม (อัม)

ผู้ช่วยสัตวแพทย์

วิทยาศาสตร์บัณทิต (วท.บ.) สาขาวิชาสัตวศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

วันอังคาร, พุธ, พฤหัสบดี, อาทิตย์ : 15.00 - 00.00 น.
วันศุกร์, เสาร์ : 23.30 - 08.30 น.
นางสาวฐิตาภา แก่นกายศ (ดาว)

นางสาวฐิตาภา แก่นกายศ (ดาว)

อาบน้ำ-ตัดขน

 หลักสูตรการตัดแต่งขนสุนัข
โรงเรียนฝึกอาชีพ กรุงเทพมหานคร

จันทร์ : 10.00 - 20.00 น.
พุธ, พฤหัสบดี, ศุกร์, เสาร์, อาทิตย์ : 10.00 - 20.00 น.